Rooster Bestuursleden Artishock

ROOSTER van aftreden BESTUUR ARTISHOCK

(Versie januari 2023)

 • Minimum 5 maximum 11 personen  in het bestuur (13a);

 • De voorzitter wordt in functie gekozen (13b-2)

 • Zittingsduur is 3 jaar, bestuurders zijn terstond herkiesbaar ( 13e)

 • AV benoemt de bestuursleden uit de leden, kandidaatstelling vrij. (13b-1)


  Kandidaatstelling geregeld in hh-regelement

  • Kandidaatstelling vinden plaats door bestuur of via aanmelding per brief/mail aan het bestuur (tot 6 weken voor de ALV)
  • Bestuurskandidaten worden door het bestuur 6 weken tevoren bekend bij alle leden (via de website).
  • Waarnemers voor bestuursvacatures kunnen per direct aan het bestuur deelnemen tot aan de eerstvolgende ALV
  • Op voordracht van 6 leden, meer dan 1 uur voor aanvang van de ALV, kunnen ook bestuurskandidaten gesteld worden.

Rooster van aftreden

aangetreden

Einde lopende
termijn

Extra informatie

Jan (vz)

2023

2026

Herbenoembaar

Hans

2004

2025

Herbenoembaar

Rob

2019

2025

Herbenoembaar

Gerard

2019

2025

Herbenoembaar

Jozé

2020

2026

Herbenoembaar 

Gijs

2020

2026

Herbenoembaar 

Elisabeth

2023

2026

Herbenoembaar 

 

 

 

 Ondergetekende (lid) :_________________________________________________

 Adres:__________________________________________________________

 Woonplaats_____________________________________Telefoon__________

 Handtekening:__________________________________________________

 Datum: ________________

 stelt zich kandidaat voor deelname in het bestuur van de Vereniging Artishock op de Algemene
 Ledenvergadering 
van 31 maart 2023 op voordracht van de navolgende zes leden. 
 In te leveren uiterlijk één uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris van het bestuur.

 Deze voordracht is gedaan door:

 Naam Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Machtiging Algemene Ledenvergadering

 

 Ondergetekende:_________________________________________________(naam)

 machtigt:_______________________________________________________(naam)

 om namens hem/haar een stem uit te brengen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 3 april 2020

 Datum: ________________

 Handtekening volmachtgever:________________________________________________

 Een gemachtigde kan zich ten hoogste door twee personen laten machtigingen